aan:       Gedeputeerde Staten van provincie Friesland
         Postbus 20120
         8900 HM Leeuwarden

betreft:     HANDHAVINGSVERZOEK teelt perceel NWD02 P

datum:      26 aug 2021, ons kenmerk: m17194

van:       vereniging Meten=Weten
         KvK-nummer 74720295

gemachtigden:  Geert Starre & Henk Baptist
         Gerard ter Borchstraat 51, 7944 GM Meppel
         info@metenweten.nl
         0522-260791


Geacht college,


De vereniging Meten=Weten, hierin vertegenwoordigd door de gemachtigden (bijlage) Henk Baptist en/of Geert Starre, heeft geconstateerd dat teelt van lelies plaatsvindt op het perceel met de volgende kenmerken:
 
nabij Natura 2000-gebied: Drents-Friese Wold
locatie omschrijving:   Boijlerweg , Boijl
kadastrale aanduidingen:  NWD02 P 448 en
              NWD02 P 449


Vergunningplicht
Bij deze teelten worden zeer regelmatig bestrijdingsmiddelen toegepast. Uit metingen is gebleken dat deze bestrijdingsmiddelen zich verspreiden, dan wel kunnen verspreiden tot in het nabijgelegen Natura 2000-gebied.

Deze teelt kan gevolgen hebben op de instandhoudinsgdoelen van de nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Derhalve is het uitvoeren van deze teelt in de nabijheid van Natura 2000-gebieden vergunningplichtig ingevolge de Wet natuurbescherming (zie uitspraak rechtbank ECLI:NL:RBNNE:2021:2483).

Voorafgaand aan deze teelt had moeten zijn voldaan uit de verplichting die rechtstreeks voortvloeit uit de Habitatrichtlijn, welke niet volledig in de Wet natuurbescherming is geïmplementeerd, namelijk het maken van een passende beoordeling van de activiteit en het bieden van de mogelijkheid tot inspraak.

Deze mogelijkheid tot inspraak staat open voor een ieder ("after having obtained the opinion of the general public", Habitatrichtlijn artikel 6 lid 3). Wij citeren hier de engelstalige tekst met de term 'general public', omdat dan meteen de relatie met de verplichtingen uit het verdrag van Aarhus helder wordt.

Rechtstreekse werking Habitatrichtlijn
Niet blijkt dat aan de plicht tot het maken van een passende beoordeling en het bieden van de mogelijkheid tot inspraak ingevolge de rechtstreekse werking van de Habitatrichtlijn is voldaan, noch dat door de bevoegde autoriteiten een vergunning Wet natuurbescherming is verleend voor deze teelt op die plaats.

Het uitvoeren van deze activiteit zonder te hebben voldaan aan de procedure van de Habitatrichtlijn dan wel zonder vergunning Wet natuurbescherming is derhalve onrechtmatig.

Derhalve bent u als bevoegd gezag verplicht een eind aan deze overtredingen te maken.

Termijnen
Wij begrijpen dat niet halverwege een seizoen een teelt kan worden beëindigd.
Daarom vragen wij u middels dit handhavingsverzoek om binnen een redelijke termijn de overtreding te doen beëindigen door aan de betreffende teler aan te geven dat voortzetten van deze teelt in een volgend jaar zonder een vergunning Wnb is verboden.

In artikel 4:13 lid 1 Awb is slechts een maximale termijn gegeven. Gezien de aard van het besluit dat aan u wordt gevraagd, waarvoor geen nader onderzoek noodzakelijk is, achten wij een termijn van twee weken een redelijke termijn. Wij vragen u slechts om aan de veroorzaker van de overtreding aan te geven dat deze de teelt een volgend jaar niet zonder verguning Wnb mag uitvoeren. Dat is binnen de gegeven termijn zeker mogelijk.

Deze relatieve spoed is mede ingegeven door de overweging dat wanneer de teler ook in 2022 de teelt wilt voorzetten, er tijd moet worden geboden voor het maken van een passende beoordeling, de inspraakprocedure en de besluitvormingsfase door het bevoegd gezag.

Overleg
Wij zijn bereikbaar voor overleg. Indien u gaat overleggen met andere belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld LTO Nederland, dan verzoeken wij u om ons de gelegenheid te geven aan dergelijk overleg deel te nemen.


Met vriendelijke groet,


Geert Starre